Bezpečnost na stavbě a náklady stavby

Bezpečnost na stavbě a náklady stavby, názory projektantů , technického dozoru , koordinátorů bezpečnosti , zadavatelů i zhotovitelů. Na postup a podrobnost stanovení požadavků na postup a podrobnost požadavků na bezpečnost. Hlavně na stanovení výše nákladů spojených s těmito požadavky se výrazně liší . V soutěžích , kde o získání veřejné zakázky rozhoduje cena nabídky, je snaha. Každého dodavatele snížit náklady na naprosté minimum a nabídnout zadavateli co možná nejnižší cenu . Tento postup vede k nabídkám velmi nízkých cen , která však následně při realizaci zakázky vedou k tlaku na dodatečné práce . Mezi náklady , které dodavatelé opomínají , patří i ty na zajištění bezpečnosti práce . Požadavky na bezpečnost se postupně zvyšují . Stávající systém oceňování stavebních prací s náklady na bezpečnost moc nepočítá . Nejefektivnějším způsobem by bylo.  Kdyby vedlejší náklady mohly obsahovat položku pro bezpečnost práce. A každý dodavatel by do ní vyčíslil hodnotu jím očekávaných nákladů . Zadavatel by tak mohl vyžadovat jejich provedení .

Náklady na bezpečnost práce a náklady stavby

Je potřeba , aby v době , kdy zhotovitel stavby podává svou nabídku na veřejnou zakázku , věděl , jaké má požadavky na bezpečnost práce a dokázal je nějakým způsobem ocenit . Bezpečnost práce v existujících cenových soustavách se řeší několika druhy nákladů , které jsou použity v soupisech stavebních prací .

Náklady zahrnuté v režii

V cenových podmínkách běžných cenových soustav je uveden obsah ceny položky , přitom podíl režijních nákladů zahrnuje taková opatření , která souvisejí s prováděním staveb . Nelze je směrovat na jednu zakázku , jsou však z hlediska dodržení požadavků zákona na bezpečnost pro zaměstnavatele nezbytné . Tyto náklady pokrývají například zajištění pracovních ochranných pomůcek , přilby , rukavice , nářadí , ochranné oděvy . Školení pracovníků v oblasti BOZP , vybavení pro první pomoc a podobně. Při stanovení předpokládané hodnoty stavby i při sestavení nabídkové ceny je standardní. Že tyto požadavky na bezpečnost jsou součástí jednotkové ceny každé položky stavební a montážní práce . Požadavky stanovené zákoníkem práce jsou povinností zaměstnavatele , aby byla zajištěna bezpečnost zaměstnance bez ohledu na konkrétní zakázku . Jedná se tedy obvykle o režijní náklad , který je započten v položce režie v kalkulaci jednotkové ceny stavební či montážní práce.

Položky cenové soustavy

Cenové soustavy obsahují řadu jednotlivých položek , které souvisejí se zřízením konstrukcí nezbytných pro zajištění bezpečnosti. Které lze pro sestavení soupisu použít . Do této skupiny nákladů patří například : – zajištění kontroly a revize strojů , zařízení , přístrojů před prováděním a v průběhu provádění prací či údržbu strojů zajištění, ochranu před padajícími materiály a předměty , ochranné , záchytné sítě , zajištění výkopů , riziko zasypání osob, pažení, odvod pozemní vody , technologie ukládání vedení atd.

Bezpečnost na stavbě a náklady stavby – Vedlejší a ostatní podmínky

Obvykle se jedná o zřízení , provoz a odstranění zařízení staveniště, kdy požadavek zadavatele je dán projektovou dokumentací zejména v části zásad organizace výstavby a zásad BOZP . Do této skupiny nákladů patří například určení a zajištění prostor pro hygienu , převlékání , odkládání osobních věcí , ochrana stavby a staveniště. Před vniknutím neoprávněných osob , oplocení , ohrazení , osvětlení staveniště , zajištění zabraňující ohrožení dopravou apod. Další bezpečnostní opatření , jako jsou bezpečnostní příjezdy , přechody , ochranná lešení , stříšky. Lze popsat v položkách stavebních prací obsaženými v existujících cenových soustavách . Existují i další specifické náklady, které vycházejí z plánu BOZP , např. kontrolní činnost , průběžné čištění komunikačních cest a přístupů na staveniště. Specifické výstražné tabule či dopravní značení. Které se do nabídkové ceny nemohou promítnout jinak než specifickou položkou v rámci ostatních a vedlejších nákladů .

Další články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *